Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Секретар за правне и кадровске послове

Секретар за правне и кадровске послове одговоран је за организовање и вођење послова правне службе и помаже Директору у пословању из свог домена. За свој рад одговоран је Директору Установе. Стара се и одговоран је за законитост, благовремено и правилно извршавање послова из програма рада службе и о томе информише директора. Организује и руководи радом […]

Шеф службе за финансијско-економске послове

  Руководи цјелокупним финансијским пословањем. Стара се да се у економско финансијком пословању примјењују економско-финансијски прописи; брине се да служба за економско финансијке послове у потпуности испуњава своје задатке. Анализира и прати кретање трошкова; кретање обртних средстава и материјалних залиха као и структуру личних доходака. Даје предлоге за плаћање приоритетним добављачима; израђује периодичне извјештаје и […]

Обрачунски радник, благајник

  Води пословање благајне и обрачун зарада. За свој рад одговара шефу службе и Директору Установе. Врши послове обрачуна и исплате зараде радника и о томе води потребне евиденције. Строго води рачуна о благовременом прикупљању документације за обрачун зарада. Води евиденцију о рекламацији на обрачунате и исплаћене личне дохотке. Врши исплату и обраду дневница за […]

Књиговођа основних средстава

  Води послове књижења основних средстава, материјалног књиговодства, ситног инвентара, фактурисање и ликвидатуру. За свој рад одговоран је шефу службе и Директору Установе. Врши књижење свих улазних фактура; води картице основних средстава и ситног инвентара. Израђује редовне финансијске извјештаје о извршеним трошковима. По потреби врши усклађивање са финансијским књиговодством. Врши и друге послове који по  својој природи […]

Технички сервис

Референт за техничко одржавање медицинске и рачунарске опреме   Одржава објекат и врши наѕор над радом медицинске и рачунарске опреме. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Одржава електро и водоводну инсталацију у Дому здравља, врши поправку столарије, врши благовремено пријављивање кварова и друге промјене које се односе на функционисање медицинске и рачунарске опреме. […]

Референт за пријем и отпрему поште

  За свој рад одговара Директору Установе. Прима, предаје и потврђује пријем поште и исту распоређује по организационим јединицама. Ставља штамбиљ и печат на сигнализирану пошту и одређена писана акта  исто заводи у дјеловодни протокол, а ријешена акта одлаже у архиву. Уписује пошту у доставне и интерне књиге. Стара се о сређивању и чувању документације. Обавља […]

Директор

  Директор Дома здравља Мојковац је др Милоје Зејак,спец. педијатар, која ову функцију обавља од фебруара 2021.године. Обавезе директора су да организује и води пословање и самостално доноси одлуке, правилнике и друге акте; представља и заступа Дом здравља; предлаже програм рада и предузима мјере за његово спровођење; предузима радње одређене статутом; доноси финансијски план и […]

Помоћник директора

  Помоћник директора за свој рад одговара директору Дома здравља и извршава послове и радње које су одређене од стране директора, а у складу са Статутом и другим правним актима Дома здравља и друге послове у складу са стручном спремом по налогу директора. Помоцник директора у Дому здравља је Вујицић др Маја, доктор медицине. 

Главна сестра

  Главна сестра за свој рад одговара директору Дома здравља. Она помаже директору у спровођењу задатака организационе природе и непосредно усмјерава рад свих организационих цјелина; одговара за квалитет и ефикасност тимова; контролише квалитет и ефикасност медицинских сестара и радника на одржавању објекта. Врши стручни наѕор и даје предлоге за решавање текућих проблема; стара се о […]

Секретарица директора

  Секретарица Дома здравља планира дневне активности директора. За свој рад одговара директору, прима телефонске позиве и у договору са директором заказује пријем странака; прима и отпрема сву пошту; води архиву за директора и друге послове у складу са стручном спремом по налогу директора. Секретарица Дома здравља је Ана Крговић.