Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Шеф службе за финансијско-економске послове

  Руководи цјелокупним финансијским пословањем. Стара се да се у економско финансијком пословању примјењују економско-финансијски прописи; брине се да служба за економско финансијке послове у потпуности испуњава своје задатке. Анализира и прати кретање трошкова; кретање обртних средстава и материјалних залиха као и структуру личних доходака. Даје предлоге за плаћање приоритетним добављачима; израђује периодичне извјештаје и […]

Обрачунски радник, благајник

  Води пословање благајне и обрачун зарада. За свој рад одговара шефу службе и Директору Установе. Врши послове обрачуна и исплате зараде радника и о томе води потребне евиденције. Строго води рачуна о благовременом прикупљању документације за обрачун зарада. Води евиденцију о рекламацији на обрачунате и исплаћене личне дохотке. Врши исплату и обраду дневница за […]

Књиговођа основних средстава

  Води послове књижења основних средстава, материјалног књиговодства, ситног инвентара, фактурисање и ликвидатуру. За свој рад одговоран је шефу службе и Директору Установе. Врши књижење свих улазних фактура; води картице основних средстава и ситног инвентара. Израђује редовне финансијске извјештаје о извршеним трошковима. По потреби врши усклађивање са финансијским књиговодством. Врши и друге послове који по  својој природи […]