Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Директор

  Директор Дома здравља Мојковац је др Милоје Зејак,спец. педијатар, која ову функцију обавља од фебруара 2021.године. Обавезе директора су да организује и води пословање и самостално доноси одлуке, правилнике и друге акте; представља и заступа Дом здравља; предлаже програм рада и предузима мјере за његово спровођење; предузима радње одређене статутом; доноси финансијски план и […]

Помоћник директора

  Помоћник директора за свој рад одговара директору Дома здравља и извршава послове и радње које су одређене од стране директора, а у складу са Статутом и другим правним актима Дома здравља и друге послове у складу са стручном спремом по налогу директора. Помоцник директора у Дому здравља је Вујицић др Маја, доктор медицине. 

Главна сестра

  Главна сестра за свој рад одговара директору Дома здравља. Она помаже директору у спровођењу задатака организационе природе и непосредно усмјерава рад свих организационих цјелина; одговара за квалитет и ефикасност тимова; контролише квалитет и ефикасност медицинских сестара и радника на одржавању објекта. Врши стручни наѕор и даје предлоге за решавање текућих проблема; стара се о […]

Секретарица директора

  Секретарица Дома здравља планира дневне активности директора. За свој рад одговара директору, прима телефонске позиве и у договору са директором заказује пријем странака; прима и отпрема сву пошту; води архиву за директора и друге послове у складу са стручном спремом по налогу директора. Секретарица Дома здравља је Ана Крговић.