Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Секретар за правне и кадровске послове

Секретар за правне и кадровске послове одговоран је за организовање и вођење послова правне службе и помаже Директору у пословању из свог домена. За свој рад одговоран је Директору Установе. Стара се и одговоран је за законитост, благовремено и правилно извршавање послова из програма рада службе и о томе информише директора. Организује и руководи радом […]

Референт за пријем и отпрему поште

  За свој рад одговара Директору Установе. Прима, предаје и потврђује пријем поште и исту распоређује по организационим јединицама. Ставља штамбиљ и печат на сигнализирану пошту и одређена писана акта  исто заводи у дјеловодни протокол, а ријешена акта одлаже у архиву. Уписује пошту у доставне и интерне књиге. Стара се о сређивању и чувању документације. Обавља […]