Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2021 03 16 11 59 13

Директор

  Директор Дома здравља Мојковац је др Милоје Зејак,спец. педијатар, која ову функцију обавља од фебруара 2021.године. Обавезе директора су да организује и води пословање и самостално доноси одлуке, правилнике и друге акте; представља и заступа Дом здравља; предлаже програм рада и предузима мјере за његово спровођење; предузима радње одређене статутом; доноси финансијски план и усваја финансијске извјештаје; утврђује мјере и доноси одлуке на унапређењу услова радне средине; одлучује о солидарним помоћима субјектима изван Дома здравља, у оквиру расположивих средства за ту намјену; одлучује о службеним путовањима у земљи и иностранству; извршава одлуке Министарства здравља; бира и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима; врши избор лица у радни однос и са њима закључује уговоре о раду; врши распоређивање запослених на одговарајућа радна мјеста; именује и разрешава чланове комисија и других сталних и преивремених тијела; организује и осигурава радну дисциплину: доноси План јавних набавки; одлучује о распореду радног времена; подноси писани извјштај о пословању Министарству намање једном годишње; врши налогодавну и контролну функцију у извршавању финансијског плана и стара се о рационалном кориштењу средстава; у име и за рачун Дома здравља закључује уговоре, у складу са законом; одлучује о правима и обавезама запослених из рада и по основу рада; одлучује по захтјеву запосленог и друге обавезе из редовног пословања.

вибер имаге 2021 03 16 11 59 13

др Милоје Зејак, спец. педијатар

Оставите одговор